KVKK Aydınlatma MetniMoon Rent a Car kullanıcı verilerinin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Buna istinaden Moon Rent a Car’ın (Şirket’in) etkileşim içerisinde olduğu gerçek kişilere ait kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gözetilerek muhafaza edilmektedir.

Kişisel Veriler Hangi Amaçlarla İşlenir?

Moon Rent a Car, ziyaretçilerinin kişisel verilerini şu amaçlarla işleyebilmektedir:

-Şirket’in ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması

-Şirket’in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi

-Şirket’in ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

-Müşteri ilişkileri ve kurumsal iletişim süreçlerinin yönetilmesi

-Şirket’in iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması

Kişisel Veriler Kimlere Aktarılır?

Kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak ilgili kurum veya kuruluşlara aktarılabilir:

-Kanunen yetkili kamu kuruluşlarına

-Adli ve idari makamlara

-İlgili mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilere

-Şirket’i denetlemeye yetkili olan kurum ve kuruluşlara

-Ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına anlaşmalı olunan ödeme kuruluşlarına

Veri Sahiplerinin Hakları Nelerdir?

Moon Rent a Car, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre veri sahiplerinin haklarını korur. Veri sahiplerinin Kanun kapsamında şu maddelerden bir veya birkaçını talep edebilir. Bu süreçte, Şirket veri sahiplerinin taleplerini yerine getirmekle yükümlüdür.

-Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiğini ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kim/kimler olduğunu öğrenme

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme

-İlgili Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme

-İlgili Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme


---

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

13.1. Bağımsız bir veri sorumlusu olarak hareket eden kiraya veren, bu kira sözleşmesini veya ilgili herhangi bir anlaşma veya hizmetle bağlantı olarak toplanan kiracıya ait kişisel verileri (ve herhangi bir yetkili sürücünün kişisel verilerini) “Kiracının verilerini” veya “Kişisel veriler”) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılabilir ve aktarılabilir.

a.) Kiralama ilişkisi ve ticari ilişkiyi yönetmek ve kiracı ile iletişim kurmak veya kira sözleşmesiyle ilgili destek sağlamak için Kiracının Kişisel verilerini işlemek. Kiraya veren, bu amaç doğrultusunda kiracının kişisel verilerini(i) sözleşme gereği (ör: faturalandırma) veya (ii) talep edilen hizmetlerin etkin bir şekilde sunulmasını sağlama konusunda meşru menfaatleri gereği (bu menfaatlere kiracının ve ek yetkili sürücülerin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin hakları üstün gelmedikçe) işler.

b.) Kiracının veya yetkili sürücünün kiraya veren ile ilişkisi çerçevesinde, herhangi bir olay sonucunda kiracının veya ek yetkili sürücünün gelecekteki kiralamalar için bir risk teşkil edebileceğini düşündüğü durumlarda, kiracının veya ek yetkili sürücünün söz konusu olayla ilgili kişisel verilerini saklamak. Kiraya veren, kiracının kişisel verilerini, çalışanlarını, diğer müşterilerini, mal varlığını ve kamuyu, güvenlik ve finansal risklerden korumak konusundaki meşru menfaatleri gereği (bu menfaatler kiracının ve ek yetkili sürücülerin kişisel verileri korunmasına ilişkin hakları üstün gelmedikçe) geçmiş müşteri davranışlarına dayanarak işler.

c.) Kiracı ve yetkili sürücü tarafından sağlanan sürüş ve kredi bilgileri (kiracının kişisel verileri dahil olmak üzere) kredi kurumları ruhsatlandırma kurumları, dolandırıcılık engelleme kurumları ve veri tabanları vasıtasıyla doğrulamak. Kiraya veren, kiracının kişisel verilerini bu kapsamda dolandırıcılığı önlemek konusundaki meşru menfaatleri gereği (bu menfaatler kiracının ve ek yetkili sürücülerin kişisel verilerini korunmasına ilişkin hakları üstün gelmedikçe) işler.

d.) İlgili sigorta veri tabanlarına kiracının veya herhangi bir ek yetkili sürücünün dahil olduğu kazaların detaylarını (kiracının kişisel verileri de dahil olmak üzere) vermek. Kiraya veren yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için gerek olduğu durumlarda bu amaç doğrultusunda kiracının kişisel verilerini işler

e.) Kiralama sırasında herhangi bir trafik düzenlenmesinin uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla yol programlarını denetleyen devlet kurumlarına kiracının kişisel verilerini temin etmek. Kiraya veren geçerli yasal yükümlülüklere uygunluğunu sağlamak için gerektiğinde kiracının kişisel verilerini bu amaç ile işler.

f.) Kiraya veren, kiracının kişisel verilerini ilgili vergi dairesine veya otoritesine, borç tahsilatı yapan kişilere, kredi kurumlarına ve ilgili diğer kurumlara (i) sözleşme gereği (ii) yasal bir yükümlülüğe uygunluk gereği ve/veya (iii) kiraya verenin alacaklarını tahsil etmek hususundaki meşru menfaati çerçevesinde temin edebilir.

12.2. Kiraya veren, kiracının kişisel verilerini ticari olarak makul süreler boyunca veya ilgili kanun ve politikalara uygun olarak saklar. Belirli bir amaç için toplanan bilgiler sadece bu amaç için kullanılacaktır ve makul bir süre sonra, bu amaç yerine getirildiğinde aktif olarak depolanmayacaktır. Bununla birlikte aktif olmayan veriler istatiksel, pazarlama, arşivleme ve diğer analitik amaçlar için kullanılmaya devam edebilir.

12.3. İlgili kanunlarda tanınan haklarla sınırlı olmak üzere, kiracının hakları şu şekildedir; (i) kişisel verilerine erişim sağlamak (yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilen bir biçimde dahil olmak üzere) (ii) kişisel verilerin düzeltilmesini istemek (yanlış veya eksik olduğu durumlarda) (iii) kiraya verenin kişisel verileri işlemeye yönelik meşru menfaatlerinin (veya diğer dayanakların) ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini istemek; (iv) kişisel verilerinin kısıtlanmasını istemek (v) belirli durumlarda kiraya verenin kişisel verilerini işlemesine itiraz etmek; ve (vi) ilgili denetleyici otoriteye şikayette bulunmak.

12.4. Kiracının kişisel verilerini yukarıdaki kullanıma ilişkin herhangi bir sorusu olması halinde; ilk olarak kiraya veren ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

12.5. Kiracı, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin; yukarıda sayılan nedenlerle birlikte, tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, sadece işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kampanya ve bilgilendirme yapılabilmesi, kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde kiraya verenin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile kiraya verenin iştirakleri ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış onamı ile açıkça açık rıza göstermekte olduğunu kabul ve beyan etmektedir.
Whatsapp Telefon