Kiralama Sözleşmesi

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

İşbu kira sözleşmesi, kiraya veren ile kira sözleşmesinde kişisel bilgileri ve imzası bulunan kiracı ve varsa ek sürücü arasında akdedilmiştir. İşbu kira sözleşmesinde Moon Rent a Car kiraya veren, sözleşme konusu aracı kiralayan gerçek veya tüzel kişi ise kiracı olarak anılacaktır.

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, kira sözleşmesi ile kiracıya kullandırılmak üzere kiralanan aracın kira koşulları, ek sürücüye ilişkin şartlar, sigorta ve tazminat koşulları, aracın kullanım şekli ve bunun karşılığında belirlenen kira ve sair bedellerin kiracı tarafından ödenmesinin şekil ve şartları ile işbu sözleşmenin taraflarının karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3- EK SÜRÜCÜYE İLİŞKİN ŞARTLAR

İşbu sözleşmeye konu aracın, kiracı dışında başka biri tarafından kullanılması için; ek sürücünün geçerli kimlik ve sürücü belgesi bilgilerinin kiralama başlangıcında sözleşmeye yazılması ve günlük ek sürücü ücretlerinin ödenmesi ve ek sürücünün işbu sözleşmede imzasının bulunması gerekmektedir. Kiracı, sözleşmede adı yazılı olmayan ve imzası bulunmayan herhangi birine aracı kullandıramaz, ariyet veya alt kira ilişkisi kuramaz. Bu kurallara uyulmadığı takdirde, kiracı ile sözleşmeye konu aracı usulsüz olarak kullanan kişi ortaya çıkan tüm zararlardan müştereken ve müteselsilen sorumludur. Usulüne uygun şekilde ek sürücü olarak kayıtlanan kişi, işbu sözleşme ve eklerinde bulunan yükümlülüklerden ve ayrıca sözleşme konusu aracı kullanırken meydan gelen hasarlardan, kiracı ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. İşbu sözleşmenin imzalanması ile kiracı ve ek sürücü bu durumu açıkça kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 4- GENEL KOŞULLAR

4.1. Araç, kira süresince kiracıya kiralanmış olup; kiracı, aracı araç çıkış – dönüş teslim formu, matbu ön protokol ve işbu sözleşmede belirtilen hususlara uygun kullanmayı, araç malikinden beklenen düzeyde araca özen göstereceğini, koruma ve kollama görevini eksiksiz yerine getireceğini, aracı güvenli ve hatasız kullanacağını ve aracı kiraladığı andan itibaren teslim anına kadar yasal tüm mevzuatlara uymayı açıkça kabul, beyan ve taahhüt eder. Aracın, belirtilen hususlara ve yasal mevzuatlara uygun olarak kullanılmaması, özensiz ve kötü kullanılması veya kullanıcı hatası nedeniyle ortaya çıkacak hasarlardan, masraflardan, cezalardan ve bunların ferilerinden kiracı şahsen sorumludur.

4.2. Kiracı, kiraya veren tarafından aracın kendisine teslimi anında aracı ayrıntılı olarak görmüş ve incelemiştir. Kiracı, aracın araç çıkış – dönüş teslim formunda belirtildiği gibi kendisine teslim edildiğini, araçta hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını işbu sözleşmeyi imzalamakla beyan ve kabul eder.

4.3. Kiracı; sözleşme konusu aracı sözleşmede yazılı gün ve saatte, aldığı yere iade edeceğini kabul eder. Aracın alındığı yere teslim edilmemesi halinde kiraya verenin aracı geri götürmek için ödeyeceği şoför, benzin ve çekici vb. ekstra bedelleri kiracı tarafından karşılanacaktır. Tüm bunlarla birlikte; araç sözleşmede belirtilen gün ve saatte kiraya verene teslim edilmezse her geçen gün için kira bedeli işlemeye devam edecektir. Bir saatlik gecikmelerde de bir günlük kira bedeli kiracıya uygulanacaktır.

4.5. Kiralama en az 1 gündür. Daha kısa süreli kiralamalarda veya aracın saat olarak geç iade edilmesi halinde günlük fiyat uygulanır. Haftalık kira süresi 7 gün olup; aylık kira süresi 30 gün; yıllık kira süresi ise 365 gün olarak hesaplanıp taraflarca kabul edilmiştir. Kiralanan araç için günlük kilometre sınırı uygulanır. Günlük kiralamalarda günlük 300 kilometre sınırı uygulanır. Aylık yapılan kiralamalarda 4.000 km aylık kilometre sınırı uygulanır. Yıllık yapılan kiralamalarda ise 30.000 km yıllık kilometre sınırı uygulanır. Süresi farketmeksizin tüm kiralamalarda kilometre aşımında km başına 1,19-TL+KDV aşım ücreti uygulanır.  Kiracı km sınırlamaları ile ilgili sözleşmede yer alan hususlara uyacağını, aşım halinde buna ilişkin bedeli ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. Kiralama başlangıcında, kiracının kredi kartından ileride ortaya çıkabilecek zararların teminatı olarak (trafik cezası, sigorta muafiyet bedeli, OGS – HGS bedelleri, kaçak geçiş bedeli, araca verilebilecek zararlar vs.) araç grubuna göre değişen tutarlarda provizyon alınacaktır. Belirtilen durumların yaşanmaması, ortaya herhangi bir zararın çıkmaması halinde; kiraya veren, aracın kendisine tesliminden itibaren 30 günü geçtiğinde alınan provizyon bedelini iade edecektir. Kiracı, her türlü hasar, zarar, ceza, köprü geçişi vs. bedellerinin provizyon bedelinden tahsil edileceğini, provizyon bedelini aşan tutarlar için ilave ödeme yapacağını kabul ve taahhüt eder.

4.7. Kiralanan araçta hasar ve/veya arıza oluşması durumunda aracın, güvenli ve zararı artırmayacak şekilde yetkili servise ulaştırılmasından kiracı sorumludur. Aracın servise ulaştırılması aşamasında ortaya çıkan masraflar (çekici maliyeti, servis masrafı ve sair harcamalar) kiracı tarafından karşılanacaktır. Kiracı bu hususu peşinen kabul ve taahhüt eder.

4.8. Kiracı, aracı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kullanacağını ve kiraya verenin yazılı onayı olmadan yurtdışına aracı çıkarmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiraya verenin yazılı onayı olmaksızın yurtdışına çıkarıldığı tespit edilen aracın, kiraya veren tarafından talep edildiği takdirde en geç 3 gün içinde iade edilmesi gerekmektedir. Aksi halde kiraya veren her türlü hukuki ve cezai haklarını kullanacaktır.

4.9. Kiracı, aracı aşağıda sayılan durumlarda kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda meydana gelebilecek hasar, zarar, ceza, araçta oluşabilecek değer kaybı, ticari kazanç kaybı ve araçta taşınan mallar ve yolculara gelebilecek zararlar dahil olmak üzere ve her türlü masraflardan tüm ferileriyle birlikte sorumlu olur. Ayrıca; aşağıda sayılı durumlardan kaynaklanacak her türlü sorumluluktan kiracı, ek sürücü veya aracı kullanan üçüncü kişi müştereken ve müteselsilen sorumludur.

a- T.C. kanunları, Gümrük Kanunu ve diğer yasal mevzuatta taşınması suç sayılan her türlü eşyanın, maddenin taşınması ve diğer yasal olmayan işlerde,

b- Başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde ya da yüklenerek taşınmasında,

c- Yarış, hız tayini, rally, sağlamlık denemesi, drift, motorlu sporlar ile trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda,

d- Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu taşınması, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşınmasında,

e- İvazlı ya da ivazsız yolcu ya da mal taşıma işinde,

f- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde,

g- Karayolu dışında ve tarifesiz feribotlarda kullanılmasında,

h- İşbu sözleşmede ve ferilerinde ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından kullanılması halinde,

i- Hayvan taşımacılığında,

j- Aracın marka ve modeli dikkate alınarak, kiralama amacına uygun olmayan yer ve şartlar ile aracın teknik yapısı ve dayanma gücüne uygun olmayan yer ve yollarda kullanılması,

k- Olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında,

l- Aracın ehliyetsiz veya yeterli ehliyeti bulunmayan bir kişinin kullanımına bırakılmasında.

m- Aracın hor, kötü veya özensiz kullanılmasında.

4.10. Kiracı, karayolları trafik kurallarına aykırı hareket etmek suretiyle sebebiyet vermiş olduğu kazalar neticesinde uygulanacak cezai işlemler ve bunların ferilerinden (Trafik cezası, sözleşme konusu aracın bağlanması, çekilmesi ve sonucunda oluşacak diğer sair masraflar) sorumlu olduğunu bilmekte ve bu hususu kabul ve beyan etmektedir.

4.11. Kiracıya köprü, otoyol vb geçişler için OGS, HGS gibi geçiş sistemleri kiraya veren tarafından tedarik edilir. Ancak, bu geçişlere ilişkin tüm ödeme ve masraflarla birlikte kaçak geçişe ilişkin ceza ve masraflar kiracıya aittir.

4.12. Kira süresi içerisinde aracın bakım ve onarım sorumluluğu kiraya verene aittir. Periyodik bakım için kiraya veren aracı geri çağırdığında kiracının aracı teslim etmesi şarttır. Kiraya veren yalnız kendi insiyatifinde olmak üzere kiracının araçtan yoksun kaldığı süre için kira bedeli ödenmek koşulu ile kiracıya başka bir araç verebilir. Kira bedeli ödenmez ise kiraya veren ikame araç temin etmek zorunda değildir. Kiracı tarafından, aracı mutad olmayan bir şekilde hor kullanma, özensiz kullanma, koruma ve kollama görevini yerine getirmeme veya kaza sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları, donma nedeni ile ortaya çıkan hasar ve zararlar ile benzer olaylar sonucu aracın hareket edememesi nedeni ile aracın kiralandığı yere getirmek üzere yapılan taşıma harcamaları kiracıya ait olup; kiraya veren bu tarz durumlarda aracın ticari kazanç kaybını geçerli kira tarifesi üzerinden kiracıdan tahsil edecektir. Kiraya verenin bulunduğu yere uzak bir yerde gerekebilecek onarımlar kiraya verenin yazılı onayı alınarak kiracı tarafından yaptırılacak, ilgili harcama kiraya veren adına fatura edilecektir ve fatura kiraya verene ibraz edildiğinde kiraya veren ödemeyi kiracıya yapacaktır.

4.13. Kiracının bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde kiracı, kiraya verene sözleşme konusu araç nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır. Kiracı aracın kiraya veren tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödenekle yükümlüdür. Kiracı, sözleşme süresi sona erdiği taktirde, hiçbir ihtara gerek olmaksızın sözleşmenin sona ermiş olduğu ve sözleşmenin herhangi nedenle sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında kiracı ya da varsa ek sürücü tarafınca kullanılması ve/veya yasalara aykırı şekilde kullanılması, halinde hasar ve sorumluluğu anlamında hiç bir sigorta ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini ve bu hususlar için haricen başkaca bir bildirimde bulunamayacağını bildiğini kabul ve beyan etmektedir.

MADDE 5- SİGORTA

5.1. Kiraya verene ait araç Karayolları Trafik Kanununda yer aldığı şekilde Zorunlu Mali Mesuliyet sigortası ile sigortalanmış olup; söz konusu sigorta primleri kiraya veren tarafından karşılanmıştır. Söz konusu, aracın diğer motorlu kara nakil araçlarına, üçüncü şahıslara ve araç içindeki yolculara vb. zarar vermesi durumunda meydana gelebilecek maddi ve manevi zararların bedeli, tedavi giderleri aracın zorunlu mali mesuliyet sorumluluk sigortası kapsam ve limitleriyle sınırlı olup, bunu aşan maddi ve manevi tazminatlar, araç değer kaybı ve kazanç kaybı dahil tüm sorumluluk ve yükümlülük kiracıya ait olup, işbu tutarları yasa gereği kiraya veren ödemek zorunda kalsa bile kiracı, kendisine sonradan rücu edildiğinde ödemekle yükümlü olduğu peşinen kabul ve taahhüt edilmiştir

5.2. Kiracı ve ek sürücü, kaza halinde sözleşmede yer alan acil telefon hattına derhal bilgi vermek, aracı yerinden oynatmadan en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurarak kaza, hasar, hırsızlık ve kayıp tespit tutanağı ile birlikte alkol raporu almak zorundadır. Ayrıca aracın kaza mahallinde fotoğraflarını çekmek, ilgili kişilerin ve tanıkların ad, soy ad, TC Kimlik numarası ve ikamet adreslerini almak, çift taraflı kazalarda ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinden suret temin etmek, yeterli güvenlik önlemini almadan aracın yanından ayrılmamak, ölümlü ve yaralamalı kazalarda ilgili birimlerin olaya müdahalesini sağlamak ve kaza bildirim raporları ile eklerini olayın gerçekleştiği andan itibaren 24 saat içinde kiraya verene ulaştırmakla yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder. Kiracı, yukarıda belirtilen önlemleri almaması durumunda meydana gelebilecek hasar ve zararlar ile üçüncü kişilerin kiraya verenden talep edecekleri zarar ve tazminatların tamamından sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. Kiracı ayrıca, böyle bir durumda araçta oluşacak değer kaybı, hasar bedeli ve ticari kazanç kaybından diğer kusurlu diğer kişilerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

5.3. Aracın kira süresi dışında kullanılması ve/veya kira sözleşmesinde belirtilen sürücüler dışında kullanılması veya yasalara, kira sözleşmesine ve genel kurallara, genel ahlak kurallarına aykırı kullanılması durumunda kiracı, sigorta ile ilgili güvence altına alınmış imkanlardan yararlanmasının mümkün olamayacağını ve oluşacak tüm zararlardan aracı kullanan kişi ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.4. Kiracı tarafından talep edilmesi halinde kiraya veren tarafından sadece “mini hasar güvencesi” sağlanabilir. Mini hasar güvencesi araç grubuna göre değişkenlik gösteren belirlenmiş bedele kadar oluşan maddi hasarları (lastik, cam, far vb. hasarları hariç olmak üzere) kapsamaktadır. İşbu güvenceden yararlanmak için kiracı, kiraya veren tarafından kiralama süresi göz önüne alınarak belirlenecek ek bedeli peşinen ödemek kaydıyla mini hasar güvencesinden faydalanabilir. Mini hasar güvencesinin belirlediği bedelin (ön matbu formda belirtilir.) üzerinde olan hasarlarda kiracı, tüm hasar bedelinden, hasara bağlı oluşabilecek araç değer kaybından, ticari kazanç kaybından ve bunların tüm ferilerinden doğrudan sorumlu olacaktır. Kiracı tarafından ek bedel ödenerek mini hasar güvencesinden faydalanılabilmesi için, sözleşme şartlarının tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Yani ek bedel ödenmesi, sözleşme şartlarının yerine getirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Kiraya veren, mini hasar güvencesi haricinde ek bedel karşılığı ihtiyari mali mesuliyet sigortası (kasko) da dahil olmak üzere başkaca bir güvence temin etmemektir. Kiracı, kendisi tarafından talep edilmesi ve giderin peşinen ödenmesi kaydıyla kiraya veren tarafından sadece mini hasar güvencesi sağlandığını bilmekte ve kabul etmektedir.

5.5. Kiracı, mini hasar güvencesine ilişkin 5.4. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla; aracın elinde olduğu sürece araçta meydana gelebilecek tüm zararlardan (Araç değer kaybı, ticari kazanç kaybı, hasar bedeli de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olduğunu kabul eder.

5.6. Aşağıda yer alan hallerde ve/veya yasal mevzuat gereği sigortanın geçersiz kabul edildiği durumlarda, kiracı zararın tamamından sorumludur.

a. Sürücü alkol ve uyuşturucunun etkisi altında ise,

b. Ehliyetsiz ise ve/veya ehliyeti yasa gereği geçersiz sayılmakta ise,

c. Asli kusur oranı 8 de 8 veya sürücü %100 oranında kusurlu ise,

d. Kaza ile ilgili evrakları temin edemiyor ise,

e. Kira sözleşmesinin bitmesine rağmen yazılı onay almaksızın aracı teslim etmemiş ise,

f. Kaza tespit formunda kazanın kiracının kusurundan kaynaklı olduğunun belirtilmesi durumlarında,

g. Yasal hız sınırının aşıldığı ve kaza tespit formunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi durumunda,

h. Tek taraflı kazalarda, kaza raporunun düzenlenmediği, çift taraflı kazalarda beyanın eksik doldurulduğu, alkol raporunun alınmadığı durumlarda,

i. Kasıtlı kazalarda,

j. Yüksek devir hızı ile araç kullanımı ve benzeri özensizlik ve kasıt nedenli oluşacak hasarlarda,

k. Yanlış veya kaçak yakıt kullanımı nedeni ile oluşacak hasarlarda,

ı. Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde,

m. Trafik yasalarına aykırı sürücü belgesi kullanımı halinde,

n. Kira sözleşmesinde belirtilen sürücülerin dışında kişilerce kaza yapılması halinde,

o. Sigorta şirketlerinin sigorta bedelini ödemediği hallerde,

p. Çift taraflı kazalarda, kusurlu olduğu iddia edilen diğer tarafın tespit edilemediği durumlarda,

q. Kiracının aracın üst kısımlarında hasara neden olması halinde (köprü, balkon, dal  ve benzeri nesnelere çarpması neticesinde) kiracı, meydana gelen hasar bedellerini, araç değer kaybını, aracın kiraya verilmemesinden kaynaklanacak ticari kazanç kaybı ve diğer tüm zararları ferileriyle beraber ödemekle yükümlüdür.

Ayrıca;

r. Üçüncü şahıslara ve araç içerisindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleri ile sınırlı olup, manevi zararlar da dahil olmak üzere meydana gelebilecek tüm sorumluluk ve yükümlülük münhasıran kiracıya aittir.

s. İşbu sözleşmede yer alan ve araç kullanımı ile ilgili yasal hususlara riayet edilmemiş ise kiracı şahsen ve zararın tamamından sorumludur.

t. Kiracının kendi kusuruyla ve kusurlu olmaksızın herhangi bir hayvana çarpması veya araç park halinde iken araca bir hayvan veya araç tarafından zarar verilmesi durumunda meydana gelebilecek zararın bedelinin tamamını kiracı tarafından karşılanacaktır.

u. Maddi hasarlı trafik kazası sonucu kiraya veren tarafından kiracının kusurlu tespit edildiği ve bu tespite göre kiracı hakkında yasal işlem başlatıldığı durumlarda kiracı kendisinin ileriki aşamalarda kusursuz veya daha az kusurlu olduğu tespit edilse dahi kazaya karışıp kusurlu olduğu mahkemece tespit edilen tarafla kiraya verene karşı müşterek ve müteselsil sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde kiracı, kiraya verenin kusuru olmaması nedeniyle kiraya verene ödediği veya ödeyeceği bedeli ancak kusurlu olduğu tespit edilen diğer tarafa rücu edebilecektir. Kiraya verenden herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.

v. Kiracı kiralanan aracın sigorta şirketine yansıyacak bir hasarının olması halinde ilgili belgeleri ve prosedürleri tamamlayarak teslim etmekle yükümlüdür. Belgeleri ve prosedürleri tamamlanıncaya kadar geçecek sürede günlük kiralama fiyatı üzerinden kira sözleşmesi işleme devam edecektir.

5.7. Kiracının sağlam ve iyi durumda teslim almış olduğu araçta kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik tedbirsizlik nedeni oluşan; sayılanlarla sınırlı kalmaksızın araç içi ve dışında oluşacak hasar, arıza, aracın normal yıkama şartları ile temizlenemeyecek kadar kirli olması nedeniyle aracın onarım ve temizliğini gerektiren fakat trafik sigorta kuralları kapsamında sigortadan talep ve tahsil edilemeyen, gerek kiraya veren gerekse üçüncü kişiler nezdinde doğan her türlü doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve cezalardan münhasıran kiracı sorumludur. Ayrıca kiracı, araçta meydana gelecek lastik yarılması, patlaması (lastiğin kullanılmayacak hale gelmesi) araçta meydana gelecek cam kırılması, çatlaması (aracın ön, arka ve kapılarda bulunan camları) araçta meydana gelebilecek far kırılması, çatlaması gibi meydana gelebilecek hasarlardan tamamı ile sorumludur.

5.8. Kiracı, seyir dışında da aracın güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak aracın park etmekle araçta görünür surette eşya bırakmamakla yükümlüdür. Aracın çalınması durumunda kiracı derhal en yakın polis merkezine veya jandarma merkezine başvurarak araç hırsızlık tespit tutanağını temin etmekle yükümlüdür. Kiracı ayrıca böyle bir durumda derhal MOON Rent A Car çağrı merkezi 0850 532 11 93 olan numarayı durumdan bilgilendirerek kiraya verene haberdar edecektir.  Bahsi geçen tedbirlerin alınmamasına ve/veya aşırmaya dayalı olarak araç çalınmasına neden olunması halinde, kiracı araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.9. Aracın, kiracının kullanımında olduğu sürece herhangi bir olay nedeni ile kiracının kusuru olsun veya olmasın yetkili makamlarca müsadere edilmesi veya el konulması halinde; geri alıncaya kadar yapılacak her türlü harcamadan ve zarardan kiracı sorumlu olup; bu harcamalarla beraber aracın geri alınmasına kadar geçecek süre içinde iş ve güçten kalmaya (ticari kazanç kaybı) ilişkin zararın da kiracı kendisi tarafından ödeneceği kabul ve taahhüt eder.

5.10. Akaryakıt bedeli kiracıya aittir. Araç yakıt deposu nasıl teslim edildi ise kiracı aynı şekilde teslim etmekle yükümlüdür. Kiracı, araca uygun yakıt almakla yükümlüdür. Ucuz, kalitesiz veya yanlış yakıt alınması sebebiyle araçta bir arıza oluştuğu takdirde kiracı bu zararı tazminle yükümlüdür.

5.11. Kiraya veren, gerekli görmesi durumunda istediği zaman işbu sözleşmeyi (kiralama süresi dolsun veya dolmasın) tek taraflı olarak geçerli bir sebep göstermeksizin feshetmeye yetkilidir. Bu durumda kiracı, aracı derhal kiraya verene teslim etmek zorundadır. Kiraya veren, aracı mekan, zaman ve kiracı fark etmeksizin geri almaya yetkilidir. Kiracı, işbu sözleşmeyi imzalamakla bu durumu kabul, taahhüt ve kabul eder.

5.12. Kiraya veren, aracı kiracıdan hasarlı teslim alması durumunda ve trafik kazası tespit tutanağında kazanın kiracının kusurundan kaynaklandığını belirtilmesi veya herhangi bir şekilde kiracının kusurundan kaynaklandığının kiraya veren tarafından tespit ettirilmesi durumunda, araçta meydana gelen zararı, aracın iş ve güçten kaldığı günlere ilişkin zararı ve araçta doğabilecek değer kaybını tüm ferileriyle birlikte talep edebilir. Kiracı da bunu ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı böyle bir durumda söz konusu hasar bedeli, araç değer kaybı ve ticari kazanç kaybı ile kiraya vereni uğratmış olduğu diğer zararları kusuru oranında kiraya verene derhal ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Taraflar kiraya verenin kiracı hakkında doğrudan yasal işlem başlatarak işbu sözleşme kapsamında doğmuş veya doğacak tüm alacaklarını talep etme hakkı olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir. Ayrıca kiracı, kiraya verenin işbu sözleşmeden kaynaklı alacak kalemlerinden herhangi birinin ödenmemesi halinde, hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde, kiraya verenin teminat göstermeksizin ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 6- ÖDEME

6.1. Kiracı ödemeleri nakit, kredi kartı, mail order veya havale ile yapacaktır. Ödemenin taksitle veya bölünerek yapılacağı kararlaştırılmış ise; belirlenen ödeme günlerine uyulmaması durumunda hiçbir ihbara veya ihtara gerek kalmadan kalan bakiye ödemeler muaccel hale gelir. Kiracı, işbu sözleşmeyi imzalamakla açıkça bu hususu kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Ayrıca cari hesapla çalışılan kiracılar ödemelerini fatura karşılığı belirlenen süre içinde yapacaktır. Kiracı, verilen süre içinde ödeme yapmadığı taktirde fatura tarihinden itibaren TCMB en yüksek banka faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Faturaya ilişkin verilen tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan kiracı şahsen sorumludur. Fatura düzenlenen şahıs ile kiracının ayrı şahıslar olması durumunda her iki şahısta borçtan müştereken ve müteselsilen sorumluluk doğacağını kabul ve taahhüt ederler.

6.2. Kesin hesap sonucu kiralama bitiminde saptanır. Ödemeler Türk Lirası veya Türkiye Cumhuriyeti’nde kabul gören döviz cinsinden veya kredi kartı ile yapılabilir. Dövizli ödemelerde Türk Lirası karşılığı ödeme anındaki TCMB efekti satış kuru üzerinden hesaplanır.

MADDE 7- ARACIN İADESİ

7.1. Kiracının, kiraladığı aracı erken iade etmek istemesi durumunda ücret iadesi yapılmamaktadır. Ayrıca; 6 aydan uzun süreli kiralamalarda aracın kiracı tarafından sözleşmede belirtilen süreden erken teslim edilmesi durumunda; kiracı, kiraya verene 1 aylık kira bedelini cezai şart olarak ödeyecektir. İşbu sözleşmenin imzalanması ile kiracı bu durumu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

7.2. Kiracı, kiralanan araç ile herhangi bir şekilde tek taraflı veya çift taraflı bir kaza yapması halinde eğer söz konusu kaza kira dönemi içinde ise ve ayrıca kaza, niteliği itibari ile aracın servise girme zorunluluğu oluşturuyorsa; ve kira sözleşmesi altı aydan az süreli ise; kiracı, kiraya veren tarafından kendisine herhangi bir şekilde kalan kira günleri için ikame araç temin edilmeyeceğini bilmekte olup, kira kontratının kiraya veren tarafından bildirimsiz kaza tarihi itibari ile feshedileceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu durumda kiracı kalan günlere ilişkin ücret iadesinin de yapılmayacağını bilmekte ve kabul etmektedir. Ancak kira süresi altı aydan fazla ise aynı segmentte ikame araç kiraya veren tarafında kiracıya tedarik edilecektir. İşbu durum, aracın kira süresi içinde kiracı elinde arızalanması halinde de geçerlidir.

7.3. Kiracı, aracın teslimi sırasında araç teslim formunda tanımlananlar haricinde hiçbir hasar ve kaza izi bulunmadığını kabul eder. Kiracı, işbu sözleşmeyi imzalamakla; aracı hasarsız, yedeği ile birlikte beş lastiği iyi durumda, avadanlık, araca ilişkin belgeleri, ruhsatı, anahtarı, tüm aksesuar ve teçhizatı ile sağlam teslim aldığı gibi; sözleşmede yazılı gün ve saatte aksine bir anlaşmaya varılmadıysa aldığı yerde ve eksiksiz olarak aracı iade edeceğini kabul eder. Aracın alındığı yere teslim edilmemesi halinde kiraya verenin aracı geri götürmek için ödeyeceği şoför, benzin ve çekici vb. ekstra bedelleri kiracı tarafından karşılanacaktır. Tüm bunlarla birlikte; araç sözleşmede belirtilen gün ve saatte teslim kiraya verene teslim edilmezse her geçen gün için kira bedeli işlemeye devam edecektir. Ayrıca; kiracı, aracın geri teslimi anında araca ait belgeleri (motorlu araç tescil belgesi, Motorlu araç trafik belgesi, sigorta poliçesi, plakaları) vb iade etmediği taktirde, bunları bulup teslim edinceye kadar geçecek süreye ait kira bedelini ödeyeceği, kayıp halinde; aracın iş kaybı ile birlikte belgelerin yenilerinin alınması için gerekli giderleri ödemekle ve doğacak sair zararları da tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

7.4. Kiraya veren, aracın kendisine tesliminden sonra teslim alma sırasında olağan incelemeyle belirlenemeyecek olan eksikliklerin ve ayıpların varlığını tespit etmesi hâlinde, araçta kiracının kullanımı sırasında meydana gelmiş eksiklikler veya hasar mevcut ise tespit edilir edilmez bu durumu kiracı ya bildirmek ve kiracı da bu zararı gidermekle yükümlüdür.

7.5. Kiracının, kira süresini uzatmak istemesi durumunda kiraya verenin yazılı onayını almak zorundadır. Kira sözleşmesinin kiraya verenin yazılı onayı dışında uzaması mümkün değildir.

7.6. Kiraya veren, hiçbir şekilde araçta taşınan, bırakılan veya aracı kiracıdan geri aldıktan sonra aracın içerisinde unutulan nesne ve eşyalardan sorumlu değildir. Kiracı, kiraladığı aracı kontrol edip kiraya verene teslim edeceğini kabul ve beyan eder.

MADDE 8- DEVİR, TEMLİK, ALT KİRACI, HAPİS YASAĞI

Kiracı, kiralayanın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi ve sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini bir başkasına devir ve temlik edemez; kendisine kiralanan/teslim edilen aracı hiçbir şekilde başkasının kullanımına tahsis edemez, teminat gösteremez, kiralayamaz, üzerinde hapis hakkı kullanamaz ve buna benzer başka işlem yapamaz. Aksi halde ortaya çıkabilecek tüm zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu KİRACI peşinen kabul ve taahhüt eder. Buna karşılık, kiraya veren işbu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını, yükümlülüklerini kiracının iznini almaksızın bir başkasına devredebilir veya temlik edebilir.

MADDE 9- DAMGA VERGİSİ

İşbu sözleşme ve eklerinden doğan damga vergisi ve sair her türlü masraf kiracıya aittir.

MADDE 10- ARAÇ KİRALAMA FİYATINA DAHİL OLAN ÜRÜN VE HİZMETLER

Araç ve sabit aksesuarları ve belgeleri ile ZMMS araç kiralama hizmetine dahildir.

MADDE 11- İSTEĞE BAĞLI ÜRÜN VE HİZMETLER

Mini hasar güvencesi, bebek koltuğu, GPS-navigasyon, HGS-OGS, kar lastiği, ihtiyari mali mesuliyet sigortası (kasko) vb. unsurlar kiralama fiyatına dahil değildir. Ayrıca kiracı kiralanan aracın kullanımı sürecinde talep edeceği isteğe bağlı ürün ve hizmetleri kiralama başında teslim aldığı kondisyonda iade edecektir. Cihaz ve donanımların hasar görmesi, bozulması, kaybolması durumlarında oluşacak masrafları kiracı nakden ve defaten ödeyeceğini taahhüt eder. Nakden ve defaten ödeyeceği tutar ilgili ek ürünün marka/modeli için sıfır bedelidir.

MADDE 12- KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI

13.1. Bağımsız bir veri sorumlusu olarak hareket eden kiraya veren, bu kira sözleşmesini veya ilgili herhangi bir anlaşma veya hizmetle bağlantı olarak toplanan kiracıya ait kişisel verileri (ve herhangi bir yetkili sürücünün kişisel verilerini) “Kiracının verilerini” veya “Kişisel veriler”) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılabilir ve aktarılabilir.

a.) Kiralama ilişkisi ve ticari ilişkiyi yönetmek ve kiracı ile iletişim kurmak veya kira sözleşmesiyle ilgili destek sağlamak için Kiracının Kişisel verilerini işlemek. Kiraya veren, bu amaç doğrultusunda kiracının kişisel verilerini(i) sözleşme gereği (ör: faturalandırma) veya (ii) talep edilen hizmetlerin etkin bir şekilde sunulmasını sağlama konusunda meşru menfaatleri gereği (bu menfaatlere kiracının ve ek yetkili sürücülerin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin hakları üstün gelmedikçe) işler.

b.) Kiracının veya yetkili sürücünün kiraya veren ile ilişkisi çerçevesinde, herhangi bir olay sonucunda kiracının veya ek yetkili sürücünün gelecekteki kiralamalar için bir risk teşkil edebileceğini düşündüğü durumlarda, kiracının veya ek yetkili sürücünün söz konusu olayla ilgili kişisel verilerini saklamak. Kiraya veren, kiracının kişisel verilerini, çalışanlarını, diğer müşterilerini, mal varlığını ve kamuyu, güvenlik ve finansal risklerden korumak konusundaki meşru menfaatleri gereği (bu menfaatler kiracının ve ek yetkili sürücülerin kişisel verileri korunmasına ilişkin hakları üstün gelmedikçe) geçmiş müşteri davranışlarına dayanarak işler.

c.) Kiracı ve yetkili sürücü tarafından sağlanan sürüş ve kredi bilgileri (kiracının kişisel verileri dahil olmak üzere) kredi kurumları ruhsatlandırma kurumları, dolandırıcılık engelleme kurumları ve veri tabanları vasıtasıyla doğrulamak. Kiraya veren, kiracının kişisel verilerini bu kapsamda dolandırıcılığı önlemek konusundaki meşru menfaatleri gereği (bu menfaatler kiracının ve ek yetkili sürücülerin kişisel verilerini korunmasına ilişkin hakları üstün gelmedikçe) işler.

d.) İlgili sigorta veri tabanlarına kiracının veya herhangi bir ek yetkili sürücünün dahil olduğu kazaların detaylarını (kiracının kişisel verileri de dahil olmak üzere) vermek. Kiraya veren yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için gerek olduğu durumlarda bu amaç doğrultusunda kiracının kişisel verilerini işler

e.) Kiralama sırasında herhangi bir trafik düzenlenmesinin uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla yol programlarını denetleyen devlet kurumlarına kiracının kişisel verilerini temin etmek. Kiraya veren geçerli yasal yükümlülüklere uygunluğunu sağlamak için gerektiğinde kiracının kişisel verilerini bu amaç ile işler.

f.) Kiraya veren, kiracının kişisel verilerini ilgili vergi dairesine veya otoritesine, borç tahsilatı yapan kişilere, kredi kurumlarına ve ilgili diğer kurumlara (i) sözleşme gereği (ii) yasal bir yükümlülüğe uygunluk gereği ve/veya (iii) kiraya verenin alacaklarını tahsil etmek hususundaki meşru menfaati çerçevesinde temin edebilir.

12.2. Kiraya veren, kiracının kişisel verilerini ticari olarak makul süreler boyunca veya ilgili kanun ve politikalara uygun olarak saklar. Belirli bir amaç için toplanan bilgiler sadece bu amaç için kullanılacaktır ve makul bir süre sonra, bu amaç yerine getirildiğinde aktif olarak depolanmayacaktır. Bununla birlikte aktif olmayan veriler istatiksel, pazarlama, arşivleme ve diğer analitik amaçlar için kullanılmaya devam edebilir.

12.3. İlgili kanunlarda tanınan haklarla sınırlı olmak üzere, kiracının hakları şu şekildedir; (i) kişisel verilerine erişim sağlamak (yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilen bir biçimde dahil olmak üzere) (ii) kişisel verilerin düzeltilmesini istemek (yanlış veya eksik olduğu durumlarda) (iii) kiraya verenin kişisel verileri işlemeye yönelik meşru menfaatlerinin (veya diğer dayanakların) ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini istemek; (iv) kişisel verilerinin kısıtlanmasını istemek (v) belirli durumlarda kiraya verenin kişisel verilerini işlemesine itiraz etmek; ve (vi) ilgili denetleyici otoriteye şikayette bulunmak.

12.4. Kiracının kişisel verilerini yukarıdaki kullanıma ilişkin herhangi bir sorusu olması halinde; ilk olarak kiraya veren ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

12.5. Kiracı, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin; yukarıda sayılan nedenlerle birlikte, tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, sadece işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kampanya ve bilgilendirme yapılabilmesi, kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde kiraya verenin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile kiraya verenin iştirakleri ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış onamı ile açıkça açık rıza göstermekte olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

MADDE 13- ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE DELİL

İşbu sözleşmenin yorumunda ve/veya taraflar arasında ortaya çıkabilecek tüm uyuşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri ve İzmir İcra Daireleri yetkilidir. Ayrıca taraflar; ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda kiraya verenin defter, belge, beyan, kayıtlar ve bilgisayar kayıtlarının tek başına geçerli, tüm tarafları bağlayıcı, HMK 193. madde çerçevesinde kesin ve münhasır delil olduğunu, başkaca delil ikame edilmeyeceğini, edilse dahi dikkate alınmayacağını kabul ve bayan etmişlerdir. Bu madde delil sözleşmesi niteliğindedir.

MADDE 14- GEÇERLİLİK

İşbu sözleşmede yer alan herhangi bir maddesinin herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

MADDE 15- MÜZAKERE VE İMZA

İşbu sözleşme, matbu ön protokol, araç çıkış – dönüş teslim formu ile birlikte bir bütündür. İşbu sözleşme 15 ana madde ve 3 ekten ibaret olup; bütün maddeler ve ekler tek tek okunup müzakare edilerek ……………………. tarihinde 2 nüsha olarak taraflarca imzalanmıştır.

Whatsapp Telefon